Shahar Roth by Eitan Bernat


Shahar Roth photographed by Eitan Bernat.