Renan Rosiak by Ronaldo Gutierrez


Renan Rosiak photographed by Ronaldo Gutierrez for A Capa Magazine N°55.