Aleksey Yakovchuk by B. Charles Johnson.


Aleksey Yakovchuk photographed by B. Charles Johnson.