Daniel Garofali by Mitch Fong


Daniel Garofali photographed by Mitch Fong.