David Gandy by Chiun-​​Kai Shih


David Gandy photographed by Chiun-​​Kai Shih for August Man Malaysia.