Stefan Krunic by Andriy Mishchenko


Stefan Krunic photographed by Andriy Mishchenko for the July issue of David magazine.