Robert Kressin and Anton Ivannikov by Rafa Borges


Robert Kressin and Anton Ivannikov shows off some of their wrestling moves to photographer Rafa Borges.