Giannis Miras by Iakovos Kalaitzakis


Giannis Miras photographed by Iakovos Kalaitzakis.