Juan Forgia by Arturo Ramirez


Juan Forgia photographed by Arturo Ramirez.